درباره ما


شاردان
مشاوران شار دان یک گروه از جغرافیدانان و کارشناسان جغرافیا و علوم شهری هستند که در زمینه پژوهش، تحلیل ، جمع آوری اطلاعات و مدل سازی تجاری داده های مکانی و جغرافیایی فعال هستند. تولید محصول، ارائه خدمات، بازاریابی، تبلیغات و فروش مبتنی بر موقعیت مکانی، یک استراتژی تجاری مستقیم است که در آن، شرکت‌ها بر پایه اطلاعات و خصوصیات موقعیت مکانی کاربران و مشتریان خود برای دستیابی به بهره تجاری بیشتر استفاده میکنند. به همین دلیل نام شار به معنای شهر و دان به معنای شخصی که «آگاه است» را برای خود برگزیدیم.
 خصوصیات مکانی، مانند جمعیت شناسی، مکان یابی، مسیر یابی، امکان سنجی، بازار سنجی، ارزیابی اقتصادی، هزینه شناسی، توده شناسی، فرم شناسی و ... توسط کارشناسان شاردان بدل به اطلاعات قابل فهم و استفاده تجاری می شود و به مدیران در تصمیم سازی های تجاری یاری میکند.
جمعیت شناسی شامل تراکم جمعیت، نسبت های سنی، نسبت های جنسی، خصوصیات فرهنگی، رفتارهای اجتماعی، محیط های پنداری، کرداری، دیداری، و رفتاری در موقع مکانی، نیاز های دموگرافیک، دمو سکتورهای توان اقتصادی و ...به شرکت ها در تولید محصول مناسب برای جامعه هدف یاری می نماید.
مکان یابی دفتر کار، فروشگاه، کارخانه انبار، محل ارائه خدمات و ... همگی تاثیر زیادی در شانس موفقیت یک تجارت یا هزینه های آتی آن خواهد داشت.جغرافیدانان شاردان با تحلیل داده های مکانی مناسب ترین مکان را برای محل کار، عرضه محصول، انباشت کالا و حتی تبلیغات برای مشتریان خود می‌یابند.
مسیریابی یکی از مهم ترین خدمات شار دان است، که با استفاده از نتایج تحلیل هی مسیریابی مدیران میتوانند تصمیمات موثری برای تجارت خود در زمینه های مختلف از مسیر تبلیغات تا نحوه توزیع کالا و خدمات بگیرند.
مشاوران شاردان با همکاری کانون شهرسازی طرح شهر، آتلیه معماری شهرسازی متد، گروه معماری طرح و ... همواره برای کسب اطلاعات به روز و داده های کالبدی، اجتماعی و اقتصادی شهرها تلاش میکند تا بر پایه آخرین داده های مکانی ثبت شده، جدیدترین متدهای کاربردی علوم مکانی و ناب ترین ایده های طراحی فرمی و شهری بر پایه زمینه مکان به مشتریان شاردان خدمات دهی نماید.