مسیریابی پخش کالا

مسیریابی پخش کالا
در نظام پخش کالا برای فروشندگان، تامین کنندگان و تولید کنندگان کالا پس از آماده سازی محصول و پیش از توزیع کالا، همواره نیاز به انبارهایی برای دپوی کالا دارند. کالاها از تامين كننده بواسطه انبار به فروشگاه ها ارسال می شوند. عرضه روزانه یا هفتگی کالا به فروشگاه ها به واسطه مکانیزم های پخش درون سازمانی یا برون سپاری انجام می شوند.
این زنجیره تحویل کالا به فروشگاه اگر چه پیچیده لکن دارای نظمی سازمانی است که امکان کاهش هزینه ها به واسطه مسیر یابی مناسب در نقطه مناسب با توزیع کالا به مقصدهای ثابت را فراهم میکند. مشاوران شار دان جهت تحلیل مسیریابی از مبدا مقاصد مناسب به عنوان اولویت های ارسال کالا استفاده از مدل های مسیریابی مسافتی را توصیه میکند که پس از ایجاد نظم مسافتی و ترتیب مقاصد، براساس ساعات دسترسی، فواصل مکانی و زمانی، اوج ترافیک و ساعات کاری پیشنهاد اولویت های توزیع براساس مسیریابی مکانی را به مشتریان خود میدهد.