معنی دان

دان
دان در لغت‌نامه دهخدا دان نف مرخم یا مخفف داننده است ، دان صفت فاعلی از دانستن است. معنی کلمه دان در ترکیب با کلمات دیگر به شخصی گفته میشود که به آن موضوع آگاه است. در فرهنگ فارسی معین دان ریشة دانستن، مفرد امر حاضر از دانستن ، دان در ترکیبات به معنی داننده آید. همچنین در فرهنگ فارسی عمید دان بن مضارعِ دانستن، دانستن یا داننده در ترکیب با کلمۀ دیگر است و در برهان به معنای فعل امر به دانستن، بدان آورده شده است.
در واقع دان در پسوند هر موضوع اشاره به شخصی دارد که به آن موضوع آگاه است و در زمینه آن آگاهی دارد. به بیان دیگر اشاره دانشمند و کارشناس آن موضوع دارد.