مکان یابی بازار هدف

مکان یابی بازار هدف کمی متفاوت از سایر انواع مکان یابی است، در تحلیل مکان یابی بازار هدف یک محدوده مکانی با ویژگی های مطلوب در نظر گرفته می شود، سپس به مطالعه تطبیقی محدوده های مختلف با محدوده فرضی پرداخته می شود و مشابه ترین محدوده مکانی به عنوان گزینه مناسب به مشتری پیشنهاد داده می شود.
مکان یابی بازار هدف از جهت وسعت بررسی و عوامل مورد بررسی و تطبیق داده ها تحقیقی بسیار جدی تر از سایر انواع مکان یابی می طلبد. چرا که می بیاست بدون پیش شرط تمامی محدوده ها ابتدا بررسی شوند سپس به تطبیق اطلاعات پرداخته شود.