مکان یابی فروشگاه

مکان یابی فروشگاه
مکان یابی فروشگاه البسه، فروشگاه لوازم دیجیتال، فروشگاه مواد غذایی، رستوران، کافی شاپ و ... دارای معیار های مختلف و متفاوتی هستند که در بیشتر موارد توجه به همه آنها میتواند فرآیندی طولانی، گیج کننده و پردردسر برای مدیران کسب و کارها باشد. مشاوران شار دان با استفاده از بانک داده های مکانی موجود، امکان جمع اوری اطلاعات به روز بر اساس معیارهای هر صنف و رسته کسب و کار و تحلیل و ساده و سازی اطلاعات مکانی این فرآیندها را برای مدیران کسب و کار کوتاه میکند.
مشاوران شاردان با در نظر گرفتن معیارها و تحلیل اطلاعات جمعیت شناختی، اقتصادی، فراوانی، سلسه مراتب لایه های شهری، ضوابط راهور و صنفی، آیین نامه ها، ااملاک عرضه شده در بازار و ... نقشه های تحلیلی ساده سازی شده از مکان های مناسب برای تاسیس فروشگاه جدید برای هر کسب و کار تهیه میکند تا مدیران کسب و کار در طی فرآندی کوتاه مکانی با حداقل هزینه مکانی با بهترین فرصت تجاری را انتخاب کنند.