معنی شار

شار
شار در لغت‌نامه دهخدا به معنای شهر یا دیوار شهر است وبه گفته جمال‌الدین حسین بن فخرالدین حسن اینجوی شیرازی در فرهنگ جهانگیری شار همان شهر و شارستان همان شهرستان است. بنای بس بلند و عالی را شار گویند. همچنین محمدحسین بن خلف تبریزی در برهان قاطع ذکر نموده در پارسی و پهلوی شار برابر با شهر باشد که عربان آن را مدینه خوانند.
در فرهنگ معین نیز شار هم در معنای شهر و هم کشور ذکر شده است. به عنوان نمونه ایران شار. یا در فرهنگ فارسی عمید شار در سه معنای نام قدیم شهر، بنای بلند و شاهراه آورده شده است.
به بیان دیگر شار اشاره به شهر در قدیم دارد که در انتهای شاهراهی واقع شده بوده و با دیوار و بارویی بلند بر گرداگرد آن نگهبانی میشده است. شار همان حدود مکانی از دست رفته شهر است که در بی نظمی شهرهای بی مرز دیده نمی شود. شار را میتوان همان حد و حدود و موقع شهر دانست که در تعریف قدیم با بارو و امروزه با حریم تعریف می‌شود.