مسیریابی تبلیغات

مسیریابی تبلیغات
مسیریابی تبلیغات نوعی از مسیریابی جامعه هدف است که براساس مدل های رفتاری جامعه بازار هدف کسب و کار، رفتار ترافیکی آنها را بررسی میکند، تفاوت این نوع مسیریابی با مسیریابی جامعه هدف، به تحلیل رفتاری-پنداری بازار هدف است، در این نوع مسیربای شرط پذیرش تبلیغات به عنوان یک معیار به سایر شروط برای یافتن مسیر مناسب افزوده می شود.
به بیان ساده تر هر بازار هدفی در شرایطی خاص از تبلیغات اثر مثبتی دریافت میکند، بنابرین مشاوران شار دان با بررسی مولفه های مختلف تواتر، تراکم، زمان، ماهیت تردد، فضای تردد، منظر و ... مسیرهایی که بیشترین بازده تبلیغاتی بر بازار هدف داشته باشد را می یابند.