جمعیت شناسی بازار

جمعیت شناسی بازار
آگاهی از اطلاعات دموگرافی بازار هر محصول میتواند مدیران را در برنامه ریزی های آتی کسب و کار یاری کند، در بسیاری موارد به دلیل آگاهی از تغییرات جمعیتی مدیران تا زمان کاهش یا افزایش فروش محصول خود به رشد یا کاهش جمعیت بازار آگاه نمی شوند، در برخی موارد نیز دلیل آن را رکود یا تبلیغات گسترده می دانند که منجر به افزایش یا کاهش فروش شده است. در حالی که مطمئنا بازار بسیاری از محصول ها وابسته به متغیرهای جمعیتی نطیر فراوانی، سن، امید به زندگی، وضعیت تاهل، فرزندآوری و ... دارد. سبد خرید یک زوج پس از تولد فرزند، یک فرد مجرد پس از ازدواج، یک نوجوان پس از رسیدن به بلوغ، یک کارمند پس از بازنشستگی و ... دچار تغییراتی اساسی می شود. اگر مدیر یک کسب و کار از این تغییرات در محدوده جغرافیایی بازار مورد نفوذ خود آگاه نباشد نمیتواند واکنش مناسبی در زمان مقتضی نشان دهد. مشاوران شار دان، مطالعات جمعیت شناسی را در سه مرحله برای هر بازاری به طور جدی توصیه میکنند:

  • پیش از عرضه محصول:
یکی از شروط اثربخشی مطالعات سنجش بازار و ارزیابی های پیش از عرضه  هر محصول به صورت کالا یا خدمات شناخت صحیح جمعیت بازار بالقوه است، محاسبه صحیح حجم نمونه اماری که بدون اطلاع از جمعیت بازار بالقوه ممکن نیست، یکی از مواردی بسیار با اهمیت است. مشاوران شار دان تلاش میکنند با شناخت صحیح از معیارهای تعین جامعه هدف، دقیق ترین تخمین از جمعیت بازار را در محدوده جغرافیایی مورد نظر یافته تا اطلاعات سنجش بازار براساس دقیق ترین حجم نمونه ممکن محاسبه شود.

  • دوران رشد بازار محصول:
در دوران رشد بازار شناخت جمعیت بازار براساس متغیرهای زمانی بسیار مهم است، عدم اطلاع از حداکثر جمعیت بازار میتواند منجر به تصمیماتی در جهت گسترش کسب و کار شود که با حداکثر جمعیت بازار همخوانی ندارد. بسیاری از کسب و کار ها به دلیل گسترشی بزرگتر از جمعیت بازار خود متحمل هزینه های سنگین گسترش بدون بازگشت سرمایه می شوند. مشاوران شار دان بر پایه اطلاعات فروش هر کسب و کار  و شناخت جامعه مشتریان آماره های دقیقی از داده های کسب و کار استخراج میکنند که با تطبیق آن بر اطلاعات پایه نفوس میتوان حداکثر رشد جمعیت بازار را پیش بینی کرد.

  • دوران ثبات فروش محصول:
دوران فروش ثابت میتواند مدیران کسب و کارها را گمراه کند، بسیاری از مدیران پس از چند دوره فروش ثابت آن را به عنوان یک درآمد ثابت فرض کرده و به دنبال پیش بینی تغییرات جمعیتی مشتریان خود نیستند. لکن تغییرات جمعیتی همواره وجود دارند و عدم برنامه ریزی برای دستیابی به جوامع مشتریان جدید می تواند منجر به نابودی یک کسب و کار شود. هر جامعه مشتریان هر چند بزرگ به شرط وفاداری تمامی مشتریان به محصول یا خدمات ارائه شده، با گذشت زمان دچار کاهش جمعیت بر اساس تحرکات و تغییرات جمعیتی می شود، مشاوران شار دان با تحلیل جمعیت شناختی جامعه مشتریان این تغییرات را برای مدیران کسب و کار می یابند.