مکان یابی

مکان یابی یا موقعیت یابی مکانی، مجموعه تحلیل های اطلاعات جغرافیایی گزینه های مکانی است که منجر به یافت موقعیت مناسب شود. به بیان ساده تر بررسی چند محل که امکان استقرار در آنها وجود دارد، مانند چند ملک مناسب ارائه شده برای اجاره یا فروش، از دیدگاه های مکانی مختلف مانند قیمت، دسترسی، هزینه های جانبی، امتیازات و ... در نهایت تحلیل و ارزش دهی به هر یک از این موارد و ترکیب این متغیر غیر وابسته ارزش ها و پیدا کردن ارزش مکانی هر یک از گزینه و انتخاب گزینه های با ارزش بیشتر را مکان یابی گویند.
هر چه مولفه های مور بررسی به عنوان معیار در مکان یابی متناسب با هر موضوع بیشتر و دقیق تر باشند، نتایج مکان یابی مطلوب تر خواهند بود. مشاوران شاردان سعی میکنند با شناخت مولفه های دارای اهمیت در هر موضوع، مکان یابی متناسب با نیاز مشتریان خود انجام دهند.