مشاوره جغرافیایی

اگرچه امروزه با ارزان شدن فناوری اطلاعات و استفاده از بانک های داده و سیستم های اطلاعات جغرافیایی زیادی به صورت روزانه به شرکت ها و سازمان ها وارد و جمع آوری می شوند، لکن به دلیل پیچیدگی کاربرد این اطلاعات معمولا برای درک معنادار از کاربرد جغرافیایی اطلاعاتی نظیر فروش، هزینه، بومی سازی محصول، مسیر پخش کالا و ... در برنامه ریزی های آتی برای کاهش هزینه، افزایش فروش، توسعه، بازاریابی، تبلیغات، گسترش بازار و ... نیاز به تحلیل های جغرافیای و ساده سازی اطلاعات است.
مشاوره جغرافیایی
در چنین مواردی استفاده از مشاوره جغرافیایی در غربالگری اطلاعات، تجسم بخشی معنادار به اطلاعات و تحلیل های مکانی میتواند راهگشای مدیران در تصمیم سازی ها شود. مشاوران شار دان با تسلط کافی برای تحلیل های جغرافیایی و امکان تهیه نقشه های داده پایه از هر نوع اطلاعات دارای بستر جغرافیایی نظیر فروش، هزینه و ... آماده مشاوره و خدمات رسانی به مشتریان گرامی در زمینه های زیر است

  • مشاوره انتخاب محل (دفتر فروش، انبار، مرکز پخش و ...)
  •  مشاوره یافتن محل جغرافیایی بازار هدف یا بازار هدف در محدوده جغرافیایی مورد نظر
  •  مشاوره تولید محصول براساس شناسایی سلیقه جغرافیایی بازار
  •  مشاوره حمل و نقل براساس مدل های بهینه بر پایه مبدا و مقاصد و به عکس
  •  مشاوره در تبلیغات براساس خصوصیات جغرافیایی