مکان یابی تبلیغات

تصمیم گیری در رابطه با انتخاب مکان مناسب و اثربخش برای تبلیغات محیطی یکی از دغدغه های مدیران کسب و کارها است. با توجه به هزینه های زیاد تبلیغات محیطی تصمیم گیری برای مدیران دارای اهمیت می شود، ابعاد متنوع و چندین معیار محتلف براساس بازار هدف و نوع کسب و کار مطرح میشود. به عبارت دیگر اکثر تصمیم گیری های مدیران تحت تاثیر عوامل مختلف کمی و کیفی قرار دارد که اغلب این عوامل باهم در تعارض هستند و آنان سعی می کنند که بین چندین گزینه موجود بهترین گزینه را انتخاب نمایند.
مکان یابی تبلیغات محیطی و شهری
 امروزه روش های تصمیم گیری چند شاخصه در زمینه های متعدد و مختلف به طور وسیع مورد استفاده قرار می گیرد. دلیل این امر توانایی و قابلیت بالای این روش در مدل سازی مسایل واقعی و سادگی و قابل فهم بودن آنها برای اکثر کاربران می باشد. 
رسانه ها نقش مهمی در تبلیغات و اطلاع رسانی به مشتریان را دارند و ثابت شده است که اگر رسانه انتخابی خلاقانه و اثربخش هدف گذاری شده باشد، اثربخشی تبلیغات نیز بیشتر می شود. 
مشاوران شاردان به مشتریان خود در انتخاب مکان اثربخش برای تبلیغات محیطی و بیلبوردهای شهری کمک میکند تا بودجه بندی در قسمت بازاریابی به شکل صحیح و بهینه برای رسانه ها تخصیص یابد. برای این منظور، ابتدا معیار های لازم جهت انتخاب مکان مناسب بیلبورد، شناسایی می شود. 
ارزشیابی مکانی بیلبورد براساس اصول مرفولوژی تبلیغات شهری با معیارهای ازدحام، تواتر مراجعه، فرم محیط، میزان دید، نوع دید و ... سنجیده می شوند. به بیلبورد و  و سپس با استفاده از وزن معیار ها (روش استخراج شده توسط شهباز غفوری در سال 1389) اولویت بندی صورت پذیرفت. نتایج بدست آمده نشان می دهد که با استفاده از این روشها می توان مسایلی را که با گزینه ها یا راهکار های متعددی سرو کار دارند مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و اولویت بندی گزینه ها را انجام داد.
همچنین نتایج به دست آمده نشان می دهد، روشهای تصمیم گیری چند معیاره با توجه به سادگی، انعطاف پذیری، به کار گیری معیار های کیفی و کمی بطور همزمان و استفاده از چندین معیار سنجش بجای یک معیار سنجش، می تواند در بررسی موضوعات مربوط به مکان یابی اثربخش تبلیغات محیطی کاربرد مطلوبی داشته باشد.