جمعیت شناسی

جمعیت‌شناسی یا دموگرافی بخشی از مطالعات جغرافیایی پر کاربرد در برنامه ریزی بازار و بازاریابی است و مطالعه جمعیت و تغییرات جمعیتی از معیارهای اصلی برای مطالعه بازار است. جمعیت‌شناسی با حجم جمعیت و ترکیب و توزیع جمعیت سروکار دارد. در کاربرد تجاری این دانش به بررسی ارتباط رده های سنی جمعیت، رشد و کاهش جمعیت، تحرکات جمعیتی و مهاجرت با تغییرات بازار، ماهیت بازار، رفتار بازار و سبد هزینه جامعه می‌پردازد.
مطالعه اندازه، ساختار و توزیع جمعیتها و تغییرات آن‌ها می تواند راهگشای شناخت بازار و تقاضا شود تا تولید و عرضه کالا براساس ماهیت بازار صورت گیرد. شناخت جمعیت و حد اشباع آن، رفتار آن و ارزش ها در جمعیت می تواند هزینه های بازاریابی و ریسک عرضه کالا و خدمات را کاهش دهد.
جمعیت شناسی
مشاوران شار دان با تطبیق اطلاعات جمعیت شناختی با پهنه های شهری و ساده سازی آنها برای مدیران کسب و کار، نقشه ها و اینفوگراف های کاربردی در زمینه های زیر براساس ماهیت کسب و کار مشتریان خود فراهم می آورند: