مسیریابی جامعه هدف

مسیریابی جامعه هدف
تجارت ها به دلایل مختلفی نیاز به آگاهی از مسیرهای مورد تردد جامعه هدف خود دارند. این جامعه هدف ممکن است پرسنل همان تجارت، یا قشری از افراد مخاطب کسب و کار آنها باشد. در مسیریابی جامعه هدف بر خلاف روش های معمول مسیریابی مولفه های انسانی رابطه میان مبدا و مقصد را نشان میدهند. پیش از هر مسیر یابی جامعه هدف نیاز به مکان یابی مبدا های جامعه و مقصد های جامعه است که فرآیند شناخت را پیچیده و دشوار میکند.
به بیان ساده تربر خلاف مسیریابی معمول که تحلیل گر مسیر بهینه را مشخص میکند، در مسیریابی جامعه هدف، تحلیل گر رفتار ترافیکی نمونه را بررسی  میکند. مشاوران شار دان با تجربیات مطالعاتی خود در این زمینه به مشتریان خود در کوتاه ترین زمان نتایج رفتار ترافیکی جامعه هدف را ارائه میکنند و همراه با تحلیل رفتار ترافیکی مسیرهای پر تردد جامعه هدف را با نقشه های شهری ساده سازی میکنند.